Vad tjänar en god man? En översikt av ersättningen för uppdraget

En god man är en person i Sverige som utses av en allmän domstol för att utföra ett specifikt uppdrag. Detta uppdrag kan innefatta att hjälpa en individ som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. I denna artikel kommer vi att utforska vad tjänar en god man, deras roll och ansvar, inklusive deras befogenheter, skyldigheter och ersättning.

En god mans befogenheter

En god man utses av en tingsrätt och deras uppdrag styrs av föräldrabalken. De kan beviljas godmanskap för personer som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. En god man kan även utses i ärenden avseende förvaltning eller försäljning av samägt gods enligt samäganderättslagen. I fastighetsbildningslagen kan en god man utses av kommunfullmäktige och komplettera förrättningslantmätaren som beslutande myndighet i lantmäteriförrättningar. En god man skiljer sig från en förvaltare genom att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga.

En god mans skyldigheter

En god man har skyldigheten att bevaka huvudmannens rättigheter och förvalta deras egendom. De står under tillsyn av kommunala överförmyndarnämnden. Godmanskap kan även beviljas för barn om deras vårdnadshavare inte kan tillgodose deras intressen, och även omyndiga barn kan få en god man i samband med avtal med förmyndaren eller gåvor från föräldrar. Ensamkommande asylsökande barn har också rätt till en god man enligt lag.

Ersättning för en god man

En god man har rätt till skäligt arvode, även om uppdraget delvis betraktas som ideellt och inte följer vanliga lönenormer. Arvodet betalas antingen av huvudmannen eller av kommunen, beroende på huvudmannens tillgångar och inkomster. För närvarande ligger godmansarvodet på cirka 8 000–12 000 kr per år, beroende på uppdragets omfattning.

Variationer i ersättning

Ersättningen för en god man kan variera beroende på uppdragets omfattning och komplexitet. Om en god man tar på sig flera klienter kan ersättningen vara högre. Det finns också lokala variationer i ersättning. Exempel på årlig ersättning för olika uppgifter kan vara 4,650 SEK per år för att ta hand om personen under godmanskap, 4,650 SEK per år för att hantera personens tillgångar, och 930 SEK per år för diverse utgifter som bränsle och parkeringsavgifter.

Att vara en god man

Att vara en god man är ett frivilligt uppdrag som vanligtvis inte ger en betydande inkomst. Huvudmannen kan vara ansvarig för att betala god manens arvode om de har tillräckliga medel eller en bra pension. Annars kan kommunen täcka betalningen av arvodet. Goda män har befogenhet att besluta om ett lån är en bra idé för huvudmannen. Att konsolidera dyra små lån till ett enda lån med en lägre ränta kan vara fördelaktigt för huvudmannen.

Kvalifikationer för att bli en god man

För att bli en god man måste tre kriterier uppfyllas: att vara laglydig, ha relevant livserfarenhet och färdigheter, och vara lämplig för rollen. Det är fördelaktigt för en god man att ha god anpassningsförmåga.

Slutsats

En god man spelar en viktig roll i samhället genom att hjälpa de som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Frågan ”vad tjänar en god man” kan variera beroende på uppdragets omfattning och komplexitet, men generellt sett ligger godmansarvodet på cirka 8 000–12 000 kr per år. Trots att det är ett frivilligt uppdrag som inte ger en betydande inkomst, är värdet av goda män i samhället oerhört viktigt.

Vanliga frågor och svar

Här är några vanliga frågor och svar om vad en god man tjänar.

Vad tjänar en god man?

En god man har rätt till skäligt arvode, även om uppdraget betraktas som ideellt. Arvodet betalas antingen av huvudmannen eller av kommunen, beroende på huvudmannens tillgångar och inkomster. För närvarande ligger godmansarvodet på cirka 8 000–12 000 kr per år, beroende på uppdragets omfattning.

Vem beslutar om godmanskap och förvaltarskap?

Tingsrätten beslutar om godmanskap och förvaltarskap. Den person som utses ska vara rättrådig, erfaren och lämplig.

Vad är skillnaden mellan en god man och en förvaltare?

En god man skiljer sig från en förvaltare genom att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga.

Vem har tillsyn över godmanskap?

Kommunala överförmyndarnämnden har tillsyn över godmanskap i kommunen.

Kan barn också ha en god man?

Ja, godmanskap kan även beviljas för barn om deras vårdnadshavare inte kan tillgodose deras intressen. Omyndiga barn kan också få en god man enligt lag.

Observera att informationen om lön för en god man i Sverige är begränsad och kan variera beroende på olika faktorer.